فرمول نویسی IF در IF در اکسل

توجه:برای استفاده و مطلع شدن از سایر آموزش های رایگان و غیر رایگان سایت در موارد زیر عضویت یابید:


تابع if در if یا if های تو در تو در اکسل


فرمول نویسی IF در IF یا IF های تو در تو در اکسل:

قبل از مشاهده این آموزش حتما آموزش تابع IF را در اینجا مشاهده بفرمایید.

تابع If یا اگر در اکسل

در مثال آموزش تابع IF معمولی توجه فرمودین، شرط حداکثر به دو قسمت تقسیم می شود. همانطور که در مثال مشخص شد، یک شرط داشتیم برای مقادیر بالاتر از ۱۵ که برای آن ” نمره خوب” نمایش داده می شد. و شرط دوم برای مقادیر زیر ۱۵ بود که برای آن “نمره بد” نمایش داده می شد. ولی گاهی نیاز داریم شروط بیشتری را تفکیک بندی کنیم. پس هر زمانی تعداد شروط شما بیش از ۲ مورد بود بایستی حتما از فرمول نویسی IF در IF استفده شود. اما به چه نحوی؟! خب میریم سر اصل مطلب؛

فرمول نویسی IF در IF یا IF های تو در تو در اکسل 3

نحوه فرمول نویسی IF در IF یا IF های تو در تو در اکسل:

فرمول نویسی if در if یا if های تو در تو در اکسل 1 قصد داریم فرمول نویسی IF در IF در اکسل را به نحوی انجام دهیم که اگر نمره وارد شده بین ۱۵ تا ۲۰ بود وضعیت نمره را عالی، بین ۱۰ تا ۱۵ بود وضعیت نمره را متوسط، بین ۵ تا ۱۰ بود وضعیت نمره را ضعیف و بین ۰ تا ۵ بود وضعیت نمره را خیلی ضعیف نمایش دهد.

همانطور که مشاهده می شود، مثال پیش رو دارای ۴ شرط اصلی است ( عالی، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف). پس حتما باید از فرمول نویسی IF در IF استفاده شود.

اکنون هر شرط خودش دو بخشی شرط منطقی کوچکتر دارد، مثل شرط عالی، که بایستی هم بزرگتر از ۱۵ و هم کوچکتر از ۲۰ باشد. به همین دلیل خود این شرط اصلی دارای دو بخش شرط منطقی کوچکتر است. برای اینکار باید از تابع and در قسمت ابتدایی استفاده شود. تابع and به معنای<<و>> یعنی حتما باید دو شرط بزرگتر از ۱۵ و هم کوچکتر از ۲۰ رعایت گردد تا خروجی True از این تابع گرفته شود(نمره وارد شده در سلول نمره بین ۱۵ و ۲۰ باشد تا خروجی تابع and، مقدار ،True شود.)تا واژه عالی(سلول C2) نمایش شود.

نکته مازاد: تابع or به معنای<<یا>> یعنی یکی از  شروط بزرگتر از ۱۵ یا کوچکتر از ۲۰ رعایت گردد، خروجی True از این تابع گرفته می شود.

فرمول نویسی if در if یا if های تو در تو در اکسل

برای تعریف شرط بعدی و فرمول نویسی IF در IF، تابع IF بعدی در قسمت سوم تابع IF قبلی وارد می شود و این روند تکرار می شود.

اکسل داشبوردسازی اکسل حرفه ای کد نویسی

جمع بندی و معنی فرمول نویسی IF های تو در توی نوشته شده:

در این مثال؛

اگر عدد وارد شده در نمره (سلول D4) بین ۱۵ تا ۲۰ (استفاده از تابع And) باشد، مقدار عالی(سلول C2) نمایش داده می شود،

در غیر این صورت اگر؛

عدد وارد شده در نمره (سلول D4) بین ۱۰ تا ۱۵ (استفاده از تابع And) باشد، مقدار متوسط(سلول C3) نمایش داده می شود،

در غیر این صورت اگر؛

عدد وارد شده در نمره (سلول D4) بین ۵ تا ۱۰ (استفاده از تابع And) باشد، مقدار ضعیف(سلول C4) نمایش داده می شود،

در غیر این صورت اگر؛

عدد وارد شده در نمره (سلول D4) بین ۵ تا ۱۰ (استفاده از تابع And) باشد، مقدار خیلی ضعیف(سلول C5) نمایش داده می شود،

در غیر این صورت اگر؛

عدد وارد شده در نمره (سلول D4) غیر از چهار حالت بالا بود (در هیچ یک از ۴ شروط بالا خروجی True گرفته نشد) یعنی نه بین ۱۵ تا بیست و نه بین ۱۰ تا ۱۵ و نه بین ۵ تا ۱۰ و نه بین ۰ تا ۵ نبود در این صورت، مقدار وارد شده در محدوده ۰ تا ۲۰ نیست، نمایش داده می شود.

در این قسمت طی یک فیلم،به آموزش فرمول نویسی IF در IF می پردازیم. اگر مفید بود یا درخواست آموزشی مشابه دارین، زیر همین پست کامنت بگذارید.

*****سایر آموزش های رایگان اکسل*****
ردیفنام آموزش
۱کنترل اسناد و مدارک و اسناد مهندسی در اکسل
۲نمودار جریان نقدینگی
۳کادر پیغام در اکسل
۴گیج سرعت حرفه ای
۵چک باکس و چک لیست پیشرفت
۶افزایش سرعت اجرای کد
۷آدرس دهی نسبی و مطلق در اکسل
۸نمودار داینامیک خطی
۹ماکرونویسی
۱۰توابع Vlookup و Hlookup
۱۱ توابع داشبورد ساز Index و Match
۱۲تکنیک کاهش زمان پروژه در اکسل
۱۳توابع اکسل در محیط برنامه نویسی
۱۴مدیریت خطا در محیط برنامه نویسی
۱۵ایجاد لیست کشویی وابسته
۱۶ترسیم نمودار و شخصی سازی لیبل ها
۱۷دستور InputBox در محیط برنامه نویسی
۱۸تابع IF در اکسل
۱۹فرمول نویسی IF در IF
۲۰weight value و weight factor و پیشرفت پروژه در اکسل
۲۱نکات کاربردی در مورد فرمت ساعت در اکسل
مشاهده سایر آموزش های رایگان اکسل…(کلیک کنید)

 

 

مطالعه بیشتر