فرمول نویسی IF در IF در اکسل

فرمول نویسی IF در IF یا IF های تو در تو در اکسل:

تابع if در if یا if های تو در تو در اکسل


قبل از مشاهده این آموزش حتما آموزش تابع IF را در اینجا مشاهده بفرمایید.

تابع If یا اگر در اکسل

در مثال آموزش تابع IF معمولی توجه فرمودین، شرط حداکثر به دو قسمت تقسیم می شود. همانطور که در مثال مشخص شد، یک شرط داشتیم برای مقادیر بالاتر از ۱۵ که برای آن ” نمره خوب” نمایش داده می شد. و شرط دوم برای مقادیر زیر ۱۵ بود که برای آن “نمره بد” نمایش داده می شد. ولی گاهی نیاز داریم شروط بیشتری را تفکیک بندی کنیم. پس هر زمانی تعداد شروط شما بیش از ۲ مورد بود بایستی حتما از فرمول نویسی IF در IF استفده شود. اما به چه نحوی؟! خب میریم سر اصل مطلب؛

فرمول نویسی IF در IF یا IF های تو در تو در اکسل 3

نحوه فرمول نویسی IF در IF یا IF های تو در تو در اکسل:

فرمول نویسی if در if یا if های تو در تو در اکسل 1 قصد داریم فرمول نویسی IF در IF در اکسل را به نحوی انجام دهیم که اگر نمره وارد شده بین ۱۵ تا ۲۰ بود وضعیت نمره را عالی، بین ۱۰ تا ۱۵ بود وضعیت نمره را متوسط، بین ۵ تا ۱۰ بود وضعیت نمره را ضعیف و بین ۰ تا ۵ بود وضعیت نمره را خیلی ضعیف نمایش دهد.

همانطور که مشاهده می شود، مثال پیش رو دارای ۴ شرط اصلی است ( عالی، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف). پس حتما باید از فرمول نویسی IF در IF استفاده شود.

اکنون هر شرط خودش دو بخشی شرط منطقی کوچکتر دارد، مثل شرط عالی، که بایستی هم بزرگتر از ۱۵ و هم کوچکتر از ۲۰ باشد. به همین دلیل خود این شرط اصلی دارای دو بخش شرط منطقی کوچکتر است. برای اینکار باید از تابع and در قسمت ابتدایی استفاده شود. تابع and به معنای<<و>> یعنی حتما باید دو شرط بزرگتر از ۱۵ و هم کوچکتر از ۲۰ رعایت گردد تا خروجی True از این تابع گرفته شود(نمره وارد شده در سلول نمره بین ۱۵ و ۲۰ باشد تا خروجی تابع and، مقدار ،True شود.)تا واژه عالی(سلول C2) نمایش شود.

نکته مازاد: تابع or به معنای<<یا>> یعنی یکی از  شروط بزرگتر از ۱۵ یا کوچکتر از ۲۰ رعایت گردد، خروجی True از این تابع گرفته می شود.

فرمول نویسی if در if یا if های تو در تو در اکسل

برای تعریف شرط بعدی و فرمول نویسی IF در IF، تابع IF بعدی در قسمت سوم تابع IF قبلی وارد می شود و این روند تکرار می شود.

اکسل داشبوردسازی اکسل حرفه ای کد نویسی

جمع بندی و معنی فرمول نویسی IF های تو در توی نوشته شده:

در این مثال؛

اگر عدد وارد شده در نمره (سلول D4) بین ۱۵ تا ۲۰ (استفاده از تابع And) باشد، مقدار عالی(سلول C2) نمایش داده می شود،

در غیر این صورت اگر؛

عدد وارد شده در نمره (سلول D4) بین ۱۰ تا ۱۵ (استفاده از تابع And) باشد، مقدار متوسط(سلول C3) نمایش داده می شود،

در غیر این صورت اگر؛

عدد وارد شده در نمره (سلول D4) بین ۵ تا ۱۰ (استفاده از تابع And) باشد، مقدار ضعیف(سلول C4) نمایش داده می شود،

در غیر این صورت اگر؛

عدد وارد شده در نمره (سلول D4) بین ۵ تا ۱۰ (استفاده از تابع And) باشد، مقدار خیلی ضعیف(سلول C5) نمایش داده می شود،

در غیر این صورت اگر؛

عدد وارد شده در نمره (سلول D4) غیر از چهار حالت بالا بود (در هیچ یک از ۴ شروط بالا خروجی True گرفته نشد) یعنی نه بین ۱۵ تا بیست و نه بین ۱۰ تا ۱۵ و نه بین ۵ تا ۱۰ و نه بین ۰ تا ۵ نبود در این صورت، مقدار وارد شده در محدوده ۰ تا ۲۰ نیست، نمایش داده می شود.

در این قسمت طی یک فیلم،به آموزش فرمول نویسی IF در IF می پردازیم. اگر مفید بود یا درخواست آموزشی مشابه دارین، زیر همین پست کامنت بگذارید.

*****سایر آموزش های رایگان اکسل*****
ردیف نام آموزش
۱ کنترل اسناد و مدارک و اسناد مهندسی در اکسل
۲ نمودار جریان نقدینگی
۳ کادر پیغام در اکسل
۴ گیج سرعت حرفه ای
۵ چک باکس و چک لیست پیشرفت
۶ افزایش سرعت اجرای کد
۷ آدرس دهی نسبی و مطلق در اکسل
۸ نمودار داینامیک خطی
۹ ماکرونویسی
۱۰ توابع Vlookup و Hlookup
۱۱  توابع داشبورد ساز Index و Match
۱۲ تکنیک کاهش زمان پروژه در اکسل
۱۳ توابع اکسل در محیط برنامه نویسی
۱۴ مدیریت خطا در محیط برنامه نویسی
۱۵ ایجاد لیست کشویی وابسته
۱۶ ترسیم نمودار و شخصی سازی لیبل ها
۱۷ دستور InputBox در محیط برنامه نویسی
۱۸ تابع IF در اکسل
۱۹ فرمول نویسی IF در IF
۲۰ weight value و weight factor و پیشرفت پروژه در اکسل
۲۱ نکات کاربردی در مورد فرمت ساعت در اکسل
مشاهده سایر آموزش های رایگان اکسل…(کلیک کنید)