فیلم های معرفی


  • آموزش زمانبندی اتوماتیک پروژه در اکسل(خرید دانلود)-این آموزش بخشی از آموزش جامع کاربرد اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه است.


  • آموزش و حل روش تاپسیس Topsis در اکسل(مقدماتی و پیشرفته) (خرید دانلود)-این آموزش بخشی از آموزش جامع VBA در نرم افزار اکسل است.
  • نمودار داینامیک کنترل پروژه، تولید، فروش، بورس، موجودی و… ( خرید دانلود )