تابع IF یا اگر در اکسل

توجه:برای استفاده و مطلع شدن از سایر آموزش های رایگان و غیر رایگان سایت در موارد زیر عضویت یابید:


تابع if در نرم افزار اکسل


تابع IF در اکسل:

تابع IF به معنای اگر یکی از توابع پر کاربرد در اکسل می باشد. تابع IF دارای ۳ قسمت اصلی است:

if در اکسل

Logical Test: در این بخش، شرط منطقی وارد می شود. شرط منطقی، شرطی می باشد که از به کار گیری عملگر های منطقی ایجاد می شود. عملگر های منطقی شامل (<، >، <=، >=، =، <>) که خروجی آن True و False می باشد. برای تست در یک سلول اکسل بنویسید، ۳>5= که در این صورت چون ۳ از ۵ بزرگتر نیست، بنابراین اکسل خروجی False را بر می گرداند. پس در قسمت اول ورودی تابع IF، شرط منطقی وارد می شود. که اکسل این شرط منظثی را بررسی و خروجی آن را در حافظه خود نگه می دارد.

Value If True: اگر خروجی حاصل از شرط منطقی در بخش اول ، True شود، تابع IF، مقدار وارد شده در این قسمت را بر میگرداند. پس در این بخش بایستی مقداری را وارد کنید که قصد دارید در صورت True بودن بخش اول نمایش داده شود. ورود این مقدار می تواند به صورت فراخوانی یک سلول باشد یا می توان متنی را بین دابل کوتیشن(” “)  نوشت.

Value If True: اگر خروجی حاصل از شرط منطقی در بخش اول ، False شود، تابع IF، مقدار وارد شده در این قسمت را بر میگرداند. پس در این بخش بایستی مقداری را وارد کنید که قصد دارید در صورت False بودن بخش اول نمایش داده شود. همچنین ورود این مقدار می تواند به صورت فراخوانی یک سلول باشد یا می توان متنی را بین دابل کوتیشن(” “) نوشت.

اکسل داشبوردسازی اکسل حرفه ای کد نویسی

با توجه به توضیحات ارائه شده اکنون به مثال زیر توجه بفرمایید:

تابع If یا اگر در اکسل

جمع بندی تابع IF در اکسل:

پس توجه فرمودین، در استفاده از تابع IF به صورت معمولی همانند مثال، شرط حداکثر به دو قسمت تقسیم می شود. همانطور که در مثال بالا مشخص است، یک شرط داریم برای مقادیر بالاتر از ۱۵ که برای آن ” نمره خوب نمایش داده می شود. و شرط دوم برای مقادیر زیر ۱۵ است که برای آن “نمره بد” نمایش داده می شود. ولی گاهی نیاز داریم شروط بیشتری را تفکیک بندی کنیم. توصیه میکنم به آموزش فرمول نویسی IF در IF توجه بفرمایید.

در این قسمت طی یک فیلم،به آموزش تابع IF می پردازیم. اگر مفید بود یا درخواست آموزشی مشابه دارین، زیر همین پست کامنت بگذارید.

مطالعه بیشتر