شخصی سازی لیبل های نمودار در اکسل

توجه:برای استفاده و مطلع شدن از سایر آموزش های رایگان و غیر رایگان سایت در موارد زیر عضویت یابید:لیبل ها همان نشان دهنده مقادیر ارزشی هر نقطه در نمودار می باشند به عنوان مثال لیبل های یک نمودار فروش در ماه های مختلف سال، برچسب های میزان فروش به ازای هر ماه هستند که در کنار هر نقطه فروش نمایش داده می شوند. در این آموزش از نحوه شخصی سازی لیبل ها مثالی ارائه می شود که چگونه می توان آن دسته از فروش هایی که میزان آنها در ماه های مختلف سال بیشتر از یک مقدار مشخصی هستند با رنگ بندی جدا  و متمایز نمود.

در این آموزش طی یک ویدیوی آموزشی به نحوه شخصی سازی لیبل ها می پردازیم.

مطالعه بیشتر