مدیریت خطا در محیط برنامه نویسی

توجه:برای استفاده و مطلع شدن از سایر آموزش های رایگان و غیر رایگان سایت در موارد زیر عضویت یابید:بروز خطا در یک برنامه می تواندباعث وقفه یا به وجوذ آمدن نتایج غیرقابل پیش بینی شود.یکی از مهمترین مهارت های برنامه نویسان ماهر،توانایی آنها در یافتن و رفع خطاهای برنامه می باشد.
انواع خطاها:
در این بخش انواع خطاهایی که در زمان ایجاد و اجرای یک برنامه ممکن است با آن روبه رو شویم آشنا خواهیم شد.
خطاهای ترجمه(Compile Errors):
این خطا در صورت نوشتن کد های بدون ساختار ایجاد می شوند.ب ه طور مثال اگر از یک ویژگی تعریف نشده برای یک شیء استفاده گردد یا حلقه For بدون Next داشته باشد، با این خطا مواجه خواهید شد. به زبان ساده تر این خطا در اثر رعایت نکردن قوانین برنامه نویسی به وجود می آید.
خطاهای زمان اجرا(Run Time Errors):
این خطا ارتباطی به قوانین زبان VBA ندارند و تنها در زمان اجرا خود را نشان می دهند.به طور مثال اگر در کد خود بخواهید فایلی را باز کنید که وجود ندارد یا در محاسبات تقسیم بر صفر داشته باشید، با این خطا مواجه خواهید شد.

در این پست طی یک فیلم آموزشی، نحوه مدیریت خطا در محیط برنامه نویسی آموزش داده می شود.

مطالعه بیشتر